Rambøll tegner et positivt billede af Hørsholm-modellen med at integrere flersprogede elever i almene klasser fremfor i særlige modtageklasser. Her er det de to syriske piger Abha og Hala, da de startede på Usserød Skole i 2016. Arkivfoto: Peter Mailand
Rambøll tegner et positivt billede af Hørsholm-modellen med at integrere flersprogede elever i almene klasser fremfor i særlige modtageklasser. Her er det de to syriske piger Abha og Hala, da de startede på Usserød Skole i 2016. Arkivfoto: Peter Mailand
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Evaluering: Hørsholm-model virker for flersprogede elever

Resultaterne er gode efter Hørsholm Kommune for to år siden valgte at sende nye flersprogede elever direkte i en almindelig klasse. Det viser evaluering af Hørsholm-modellen

Om fælles børn – fælles ansvar
* Som et led i en ny praksis har Hørsholm Kommune siden sommeren 2016 valgt, at flersprogede børn og unge starter direkte i de almene klasser. Grundlæggende handler det om at behandle alle børn og unge lige, og at give alle børn og unge mulighed for at være en del af det almene fællesskab for at trives og lære mest muligt.

* Fælles børn – fælles ansvar (Hørsholm-modellen) indeholder en række kerneelementer, som evalueringen retter særligt fokus mod.

* Kerneelementerne er visuelle læringsmiljøer, undervisningsdifferentiering, mulighed for sparring med ressourcepersoner, samarbejde med forældre til flersprogede elever samt en buddy-ordning.

Om evalueringen
Hørsholm Kommune har i samarbejde med Rambøll evalueret på kommunens praksis med at flersprogede børn og unge starter direkte i almene klasser.
Evalueringen består af fire afsnit, der samlet set belyser flersprogede elevers udbytte samt virkningsfuld organisering og implementering af Hørsholm Kommunes strategi: Fælles børn – fælles ansvar.
Evalueringens formål er at undersøge flersprogede elevers sproglige, faglige og trivselsmæssige udbytte af den nye praksis.

Datagrundlaget udgøres af:
* En spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommunens undervisere
* Kvalitative fokusgruppeinterviews med undervisere, ressourcepersoner og ledelsesrepræsentanter fra kommunens fire folkeskoler
* Fokusgruppeinterviews med flersprogede elever og forældre til flersprogede elever.

Kilde: Hørsholm Kommune

“Det virker...!”

Så kort kan en Rambøll-evaluering sammenfattes af den ordning, som Hørsholm Kommune indførte i foråret 2016 for at integrere flersprogede børn og unge direkte i de almene klasser fremfor såkaldte modtageklasser.

Ordningen blev for snart to år siden landskendt som Hørsholm-modellen, og den nye evaluering slår fast, at den skaber resultater i form af, at eleverne hurtigere tilegner sig det danske hverdagssprog og opnår tilhørtsforhold i skolen.

En evaluering foretaget af Rambøll viser, at Hørsholm-modellen, med at integrere flersprogede børn og unge direkte i de almene klasser, skaber resultater. Eleverne tilegner sig hurtigere det danske hverdagssprog og opnår tilhørsforhold i skolen.

Den rigtige beslutning

En evaluering der glæder Niels Lundshøj (S), formand for Børne- og skoleudvalget.

”I udvalget mener vi, at det er den rigtige vej at gå i forhold til flersprogede børn. Nu har vi så også en evaluering, som viser, at det var den rigtige beslutning. Både elever og lærere giver udtryk for at være glade for den nye praksis, og rapporten bekræfter os i, at vi er på rette vej,” siger Niels Lundshøj i en pressemeddelelse.

Evalueringen tegner et generelt billede af, at flersprogede elever hurtigere opnår et socialt tilhørsforhold til klassen og skolen, når de integreres direkte i almenundervisningen. Mange elever giver udtryk for, at de trives og er glade for at gå i skole.

“At tilegne sig det danske sprog er et vigtigt skridt på vejen, når man skal integreres i det danske samfund. Hørsholm-modellen er med til at integrere flersprogede børn i Hørsholm Kommune,” udtrykker Niels Lundshøj det videre i pressemeddelelsen.

Plads til forbedring

Hørsholm-modellen blev i sin tid implementeret på baggrund af gode erfaringer fra England og anbefalinger fra OECD.

Men Rambøll-evalueringen peger også på forbedringspunkter i de videre arbejde med de flersprogede elever, som i Hørsholm er en fælles opgave for alle pædagoger, lærere og ledere i dagtilbud og skoler.

Blandt andet er der et behov for mere kompetenceudvikling og et øget brug af ressourcepersoner.

Ifølge udvalgsformand Niels Lundshøj vil det indgå i kommunes videre arbejde med at udvikle og forbedre den nye praksis, og han påpeger i pressemeddelelsen, at arbejdet fra evalueringen vil komme alle elever i Hørsholm Kommunes skoler til gode.

Publiceret: 09. Marts 2018 10:45
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Ugebladet