DEBAT:

Kunsten at balancere på en knivsæg - før lokalplanerne kommer

Af Kristin Arendt (K), formand, Jan H. Klit (K), næstformand, Charlotte Kirchheiner (K), Anne Ehrenreich (V) og Fritz Reuther (V), medlemmer af Miljø- og Planlægningsudvalget:

Vi har i de forgangne uger oplevet en ny problemstilling i forbindelse med byggesager i de områder, som afventer nye lokalplaner, senest i Folehaven (på Skovvænget).

Som politiker stilles vi overfor spørgsmålet:

”Hvad gør man politisk og administrativt med byggesager i det vakuum, der opstår fra en lokalplan igangsættes, udlægges til høring og vedtages politisk?”

Dette er et vakuum, som giver anledning til nye – og for os politikere måske lidt uforudsete spørgsmål.

* Skal vi stoppe alt byggeri i de områder, hvor der er udstedt paragraf 14 forbud og igangsat lokalplaner?

* Skal vi politisk behandle alle byggesager i områderne frem til der foreligger en ny lokalplan?

Skal vi stoppe alt byggeri?

Svaret på spørgsmålet om at standse alt byggeri er logisk. Vi kan og vil ikke standse alle byggerier. Det strider imod en sikring af folks ejendomsret, en ret der giver dem mulighed for at bygge på egen grund. Der er omkring 800 byggesager i kommunen årligt og mange af disse findes i de områder, hvor vi nu afventer en lokalplan. Så det er no go.

Skal vi behandle alle byggesager politisk?

Der er som sagt op imod 800 byggesager om året. Byplan 3 + 6 og Folehavekvarteret repræsenterer en god andel af disse sager. Det er ikke realistisk hverken administrativt eller politisk at skulle have alle sager fremlagt politisk. Det vil gå hårdt udover sagesløse borgere, der ønsker en sag behandlet indenfor rimelig tid. Rent politisk skal vi sætte rammer og agere ledere for administrationen

Endvidere er politikerjobbet et deltidsarbejde – og man kan ikke forvente en indsats af den karakter, rent bortset fra, at det praktisk er umuligt og ALDRIG har været meningen med det arbejde som politiker. Vi skal lede og sætte rammer og kun sagsbehandle i særtilfælde.

Så vi må danske på en knivsæg

Når vi nu ikke kan standse alt byggeri eller behandle alle sager politisk, må vi borgere, embedsmænd og politikere danse på et knivsæg frem til endelig vedtagelse af lokalplaner. Hvis vi stopper alt byggeri, går vi for vidt, hvis vi godkender voldsomme byggerier går vi også for vidt.

Det er ikke let, at danse på denne knivsæg i ventetiden, det kræver en ekstra indsats ikke mindst for administrationen og politikere. Men værst af alt giver det en risiko for, at de byggerier der godkendes, rammer udenfor den skive, som en kommende lokalplan skitserer – det betyder, at sagesløse borgere kan blive ramt, og omvendt at en bygherre kan blive bremset i et byggeri.

Vi gør os alle umage for at undgå, at vi rammer udenfor skiven. Derfor vil vi politisk fra miljø- og planlægningsudvalgets side og fra administrationen gøres os umage for at vurdere, hvad der er indenfor og udenfor den forventede skive.

Vi har på det nyligt afholdte MPU-møde aftalt, at vi i højere grad vil gøre brug af partshøring i tvivlstilfælde, hvis denne viser utilfredshed blandt de adspurgte parter, skal sagen behandles politisk.

Hvornår kommer lokalplanerne?

Der er heldigvis håb. Vi er i gang og der knokles på mange fronter, så vores plangrundlag kan opdateres.

* Byplanvedtægt 3: Der har været dialogmøde og de grundlæggende rammer for lokalplanen drøftes 14. juni på et ordinært MPU møde, udkast foreligger i sensommeren og lokalplanen forventes færdig i vinteren 2018/2019.

* Folehavekvarteret: Udvalget tager på rundtur i området 21. juni og bagefter er der borgermøde på rådhuset (mere info følger), udkast forventes klar september og endelig lokalplan forventes klar primo 2019

* Byplan 6: Dialog og rundtur i området i efteråret 2018, derefter udkast til lokalplan primo 2019, endelig vedtagelse inden sommerferien 2019.

Alle lokalplaner udarbejdes i dialog med borgerne, der er således høring inden udkast til lokalplan og naturligvis efter lokalplans udkastet foreligger. Dialog er naturligvis ikke lig med at alle kan få deres ønsker opfyldt, men politisk giver det os mulighed for at vedtage lokalplaner på et oplyst grundlag.

Publiceret 06 June 2018 17:00