Peter Skat Nielsen, formand for Grønt Råd. Arkivfoto

Peter Skat Nielsen, formand for Grønt Råd. Arkivfoto

DEBAT: Uforståeligt forslag til Spildevandsplan

Af Peter Skat Nielsen, formand for Grønt Råd i Hørsholm:

Lige nu er forslag til 'Spildevandsplan 2018-2024 for Hørsholm' i offentlig høring. Forslaget kan ikke udskrives som ét samlet dokument men kun som en række enkeltemner, uden sidenumre, uden bilag og uden indholdsfortegnelse.

Læseren må selv samle alle løsbladene, og hverken komplethed eller autencitet kan kontrolleres.

Forslaget mangler helt overordnet en klar, miljømæssigt begrundet - og objektivt målbar - målsætning for planen. Dette uagtet at kommunalbestyrelsen med vedtagelsen af 'tillæg 3 til Spildevandsplan 2012-2016' tilsluttede sig et konkret forslag fra Grønt Råd, nemlig følgende:

”At: Udledning af opspædet husspildevand til søer og vandløb herunder Usserød Å bringes til ophør.

At: Udledning af overfladevand til søer og vandløb skal udføres på en måde, så det sikres, at der ikke tilføres stoffer til skade for disse vandområder.

Som middel til at opnå de opstillede mål, er det besluttet, at: Etablere et separatsystem for overfladevand [...]. ”

Forslaget viser intet sted en for læseren brugbar oversigt over afløbssystemet. Og overblik er nødvendigt.

Forslaget mangler separate kort for afløbssystemet primo 2018 og ved udløbet af planperioden, 2024. Ydermere lægges der op til, at planen løbende skal ajourføres og ændres. Det vil sige, at man skelner ikke mellem en løbende driftsopgave og et plandokument, som jo er et historisk dokument.

Forslaget angiver ikke klart de planlagte foranstaltninger, og de forventede resultater for at nå de overordnede mål. Hertil er udløbsskemaer særligt vigtige.

De kan kun fremfindes med besvær via et link, men er mærkværdigvis ikke angivet som bilag.

Skemaerne medtager dog ikke udløbet fra Usserød Renseanlæg, som er langt det største enkeltbidrag, men angivet til et rundt 0 (nul).

Derudover viser en detaljeret gennemgang, at overløb med opspædet husspildevand i planperioden forøges betydeligt både med hensyn til vandmængder, biokemisk iltforbrug, kvælstof og fosfor.

Dette forekommer helt uforståeligt, og i klar modstrid med det første mål, samt det forhold, at indførelsen af separatsystemet skulle føre til formindskelse af udledninger fra overløb af denne type.

Forslaget angiver ikke nogen tidsplan eller økonomisk overslag for gennemførelse af forslaget. Og en plan uden disse kan vel ikke kaldes for en plan?

Det forekommer overraskende, at forslaget har kunnet slippe igennem de mange administrative kontrolfiltre på dets vej til kommunalbestyrelsen.

Grønt Råd har set på forslaget og finder, at det er umuligt at sætte sig ind i såvel for politikere som borgere.

Der bør udarbejdes et nyt, gennemarbejdet og lettere forståeligt forslag efterfulgt af en fornyet høring.

Publiceret 17 October 2018 17:00