Udgifterne til det specialiserede voksenområde løber løbsk og betyder, der nu skal spares på de svageste.

Udgifterne til det specialiserede voksenområde løber løbsk og betyder, der nu skal spares på de svageste. Foto: Mostphotos

10 millioner var ikke nok: Nu rammes de svageste også

Sparekniven skærer nu også hos dem, Hørsholms politikere helst ville skåne

Af
Fred Jacobsen

Da politikerne slog søm i budget 2019 sidste efterår, var det med en klar intention om at skåne byens svageste borgere. Sådan kommer det ikke helt til at gå på grund af kommunens pressede økonomiske situation. Og det er ofte de mindste besparelser, der er de sværeste.

For eksempel har Social- og seniorudvalget som led i en samlet besparelse på 4,1 millioner kroner besluttet at spare henholdsvis ca. 500.000 og 300.000 kroner på aktiviteter for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Det, der i forvaltningsdansk hedder 'det specialiserede voksenområde'.

Mister en dag

Konkret betyder det, at borgere, der hidtil har været visiteret til kommunens aktivitets- og væresteder efter funktionsevne, får skåret en dag væk. De har typisk benyttet tilbuddet 2-3 gange om ugen, men der har i kvalitetsstandarderne ingen begrænsning været på det antal dage, man har kunnet bruge tilbuddene. Det kommer der nu, og der kan på den måde spares 500.000 kroner.

Det betyder også, at borgere over 67 år, der hidtil har været visiteret til aktivitets- og væresteder, bostøtte og specialundervisning, får begrænset deres adgang til aktivitetscentre. Det kan ifølge udvalgsformand Thorkild Gruelund (K) ramme borgere, der har været vant til at komme på et værested igennem eksempelvis 30 år.

"Og så kommer vi og siger, at det kan du ikke længere. Vi kan ikke spare fire millioner kroner uden at det gør ondt på nogen," siger Gruelund til Ugebladet.

Ti millioner ikke nok

I alt vedtog udvalget besparelser på i alt 4,1 millioner kroner, som er nødvendige, fordi udgifterne på det specialiserede voksenområde - som hos børn og unge - løber løbsk. Området er en væsentlig årsag til, at kommunen har sat en genopretningsplan i gang i 2019 for at finde 15 millioner kroner ekstra i besparelser. Vel at mærke oven i de ca. 32 millioner kroner i driftsbesparelser, der blev reduceret i budget 2019.

I selvsamme budget blev der tilført det specialiserede voksenområde ti millioner kroner. Alligevel var det her i begyndelsen af 2019 nødvendigt at finde yderligere besparelser på mellem fire og fem millioner.

FAKTA

    Der er i budget 2019 afsat 100,5 mio. kr. til det specialiserede voksenområde.

    Forbruget vil ud fra kendte, forudsagte udgifter samt forventet til- og afgang være på 104,7 mio. kr.

    Det er især udgifter til botilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108, der er vokset, blandt andet har der i 2015-2018 været en netto tilgang på 13 borgere, der er placeret i udenbys tilbud.

Serviceloven:

§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Publiceret 05 February 2019 07:00