Siden hele trafiksaneringsplanen for Stampevej blev planlagt, har vi som beboere på Ringvej adskillige gange anmodet om at få indsnævringen, der ligger tæt på den østlige udkørsel fra Ringvej, flyttet.

Siden hele trafiksaneringsplanen for Stampevej blev planlagt, har vi som beboere på Ringvej adskillige gange anmodet om at få indsnævringen, der ligger tæt på den østlige udkørsel fra Ringvej, flyttet.

DEBAT:

Byudvikling i Hørsholm - hvad skal vi betale for at få flyttet en chikane

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Som borger kan man gå rundt med den opfattelse, at byens udvikling og herunder fortætning, er drevet og reguleret af kommuneplanen, by- og lokalplaner samt den nye boligredegørelse.

Desværre viser de seneste sager der er kommet til offentlighedens kendskab samt lidt surfing i Byggesagsarkivet, at virkeligheden er en anden; idet udviklingen i høj grad drives af projektmagere, dispensationer, tvivlsomme arealoverførsler (også kendt som den skjulte fortætning), kreative servitutter og administrationens egenhændige fortolkning af væsentlige dele af planerne.

Der er sågar et eksempel på, at det er muligt at få godkendt en udstykning mod at køber/sælger betaler for at få ændret en trafikregulerende foranstaltninger.

Administrationen har i denne sag tilladt afkortning af en chikane for at to grunde kunne få godkendt en fælles overkørsel til offentlig vej og dermed en udstykning. Køber/sælger fik for egen regning foretaget en trafiksikkerhedsanalyse og betalte efterfølgende for den af kommunen godkendte ændring, hvor indsnævringen blev afkortet med ca. 2 meter.

Forholdet er dokumenteret med følgende citat fra Byggesagsarkivet – hvor der er forbløffende mange dokumenter bag lås og slå.

”Tilladelsen er givet på følgende vilkår: Trafikchikanen i… forkortes som anvist i trafiksikkerhedsanalysens forslag 1 og at fortov og cykelsti ændres tilsvarende (de specifikke detaljer aftales på stedet med vejmyndigheden). Alle nødvendige arbejder udføres på ansøgernes foranledning og uden udgift for Hørsholm Kommune.”

Siden hele trafiksaneringsplanen for Stampevej blev planlagt, har vi som beboere på Ringvej adskillige gange anmodet om at få indsnævringen, der ligger tæt på den østlige udkørsel fra Ringvej, flyttet. Placeringen gør det til et lotterispil at køre ud på Stampevej, primært fordi at den trafik, der kommer fra vest, kører alt for stærkt i et sving, hvor oversigtsforholdene efter administrationens eget udsagn ikke overholder reglerne.

Mit spørgsmål er derfor, hvad jeg som borger, skal betale for at få flyttet/fjernet indsnævringen?

Publiceret 09 October 2019 07:00