Fritz Reuther mener på baggrund af Bech-Bruun-rapporten, at man kan beskylde kommunens forvaltningen for at have handlet ulovligt.

Fritz Reuther mener på baggrund af Bech-Bruun-rapporten, at man kan beskylde kommunens forvaltningen for at have handlet ulovligt. Arkivfoto: Morten Timm

DEBAT: Ingen ville løse opgaven ulovligt

Man kan ikke klantre kommunens forvaltning for at håndtere planer ulovligt, når de ikke er det papir værd, de er skrevet på, mener Fritz Reuther

Af Fritz Reuther (V), medlem af Kommunalbestyrelsen, Miljø- og planlægningudvalget og Social- og seniorudvalget:

Så fik vi den ventede advokat-rapport fra Bech-Bruun, der konkluderede, at administrationens retsopfattelse vedrørende arealoverførsel havde været rigtig, men at man ikke havde forstået reglerne for, hvornår der kan gives dispensation fra Planlovens § 19, hvorfor nogle sager skal gå om, hvilket administrationen blot betragter som rene ekspeditionssager.

Det er imidlertid altid klogt at læse rapporter mere end én gang og slå ned på, hvad det var, der gjorde, at man kom til dette resultat.

I rapportens afsnit 2.2.vurderer BB., at afgørelser om dispensation skal holde sig indenfor rammerne af Planlovens § 19, idet Byplan 6`s bestemmelser om grundstørrelser ikke vurderes at udgøre en del af planens principper. Da jeg spurgte BB., hvordan de var kommet til dette resultat svarede man, at det byggede på en ankenævnsafgørelse i en sag fra Århus Kommune. Det var således en fejl, at der ikke i vores byplan 6 var indsat en formålsbestemmelse med planen.

Med andre ord havde administrationen i tidernes morgen ikke udformet byplan 6 korrekt.

Ved nærmere eftertanke synes jeg ikke, man kan kritisere administrationen for i 1963, altså for 56 år siden, ikke at have forudset, at der i 2017 ville blive lavet en Planlov, der foruden et hav af detailbestemmelser også skulle kræve en specifik formålsbestemmelse.

I højesterets dom UfR 2006. 1302 slås det fast, at en lokalplans bestemmelser om udstykning skal forstås i overensstemmelse med den forståelse af udstykningsbegrebet, som var gældende, da planen blev udarbejdet. På samme måde må det være rimeligt, at bedømme byplan 6´s ordlyd i overensstemmelse med datidens lokalplaner, hvor man ikke medtog formålsbestemmelser.

BB.´s resultat er ensbetydende med, at formentlig samtlige Hørsholms lokalplaner ikke er det papir værd, de er skrevet på og derfor skal revideres.

Jeg synes, at vi skal indstille diskussionen om, hvorvidt kritikken af administrationens hidtidige praksis har været berettiget eller ej, idet vi har at gøre med et særdeles vanskeligt spørgsmål, som ingen har haft til hensigt at løse på ulovlig måde.

Publiceret 29 November 2019 06:45