Hørsholm Kommunes byvåben.

Hørsholm Kommunes byvåben.

Partiernes budgettaler ved 2. behandlingen

Her kan du læse de budgettalerne fra Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i fuld længde

Annette Wiencken, Venstre. Pressefoto

Annette Wiencken, Venstre. Pressefoto

Budgettale fra Annette Wiencken, Venstre:

Det er faktisk et trist budget i år. Trist fordi flere på voksenhandicapområdet har brug for mere hjælp. Trist fordi flere hørsholmere har været på sygehuset. Trist fordi økonomien bliver presset.

Ikke som budgettet for 2018, som nok for mange af os står som det år, hvor vi endelig kunne tilfø-re midler. Vi har altså igen måtte svinge sparekniven finde besparelser, hvor vi hellere ville udvik-le.

Men eftersom de ekstraudgifter, som Hørsholm har måttet bære, går til vores allersvageste bor-gere, har vi i Venstre valgt at gå med og tage ansvar. For overordnet set har vi forsøgt at skærme besparelser på de varme hænder, fortsat investere i børn og unge og ikke mindst forsøgt at arbej-de smartere. Samtidig er flere initiativer i budgettet, som Venstre står bag.

Venstre ønsker at vi får undersøgt nogle helt konkrete muligheder for at slå nogle af opgaverne sammen med andre kommuners tilsvarende opgaver for at skabe synergi, effektivitet og økonomi.

Vi ser også frem til at tænke mere i at afværge nogle af udgifterne fx ved at forebygge mod ind-læggelse med influenza, lungebetændelse og faldulykker. Sundhedsudvalget har således fået en opgave i at arbejde med fx vaccinationsprogrammer for ældre medborgere. Det handler jo ikke kun om penge til medfinansiering, men i høj grad også om livskvalitet for vore ældre.

På skoleområdet er vi rigtigt glade for den beskedne men meget vigtige investering i at udarbejde en vision for vores folkeskoler. Det er et arbejde, som er efterlyst og efterspurgt af skolernes be-styrelsesformænd og skoleledere og som skal sikre, at Hørsholm fortsat udvikler nogle af landets bedste folkeskoler. Det er aftalt i BSU, at vi holder kick-off for arbejdet i forbindelse med BSU’s ordinære møde allerede i november måned. Vi glæder os til arbejdet!

Vi glæder os også til at se den nye såkaldte 5. skole vokse frem. Den vil styrke undervisningen bå-de af vore svage elever og af hele normalområdet. Vi skaffer anlægskronerne ved at låne lidt i puljen til folkeskolerne, som vi afsatte sidste år, og vi lover at fylde puljen op igen, så folkeskoler-ne ikke bliver snydt.

Vi er rigtigt glade for at kunne fortsætte initiativet om Ungehuset. Det er et initiativ, som vi i Hørsholm kan være meget stolte af. Jeg er i hvert fald.

Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag – og SFO II – priserne bliver heller ikke tilbagerullet på én gang. Vi startede allerede sidste år og lovede at forsætte arbejdet i år. Det har vi gjort – ikke med den fart, vi havde håbet på, men trods alt bør vi være nede på de omkring 500 kr. om måneden, når vi når 2022. Det mener vi er bedre end ingenting og noget, som står Venstre nært.

Flere analyser har vist, at detalihandelslivet i Hørsholm er truet på sigt. Derfor skal vi som kom-mune tættere på detailhandlen og skabe et samarbejde, så vi - til glæde for alle byens borgere - kan sikre et fortsat udbud af dagligvarebutikker og specialforretninger i Hørsholm. Forretningsdød vil gøre det svært at opfylde ambitionen om at tiltrække flere børnefamilier. En detailhandelsana-lyse finansieret i samarbejde mellem kommunen og detailhandelsforeninger er første skridt på vejen i dette samarbejde, og vi er tilfredse med, at vi har fået afsat midler til projektet allerede næste år. Det viser, at Hørsholm Kommune ikke kun er en myndighed, der udstikker regler for forretningslivet, men også er en samarbejdspartner. Det glæder os, for der er rigelig plads til for-bedring af kommunens ry i diverse erhvervsvenlighedsanalyser. I Venstre ønsker vi mere service og mindre myndighed.

Venstre har ønsket, at beslutningen om anlæg af eventuelle parkeringspladser langs Strandvejen skal afvente en beslutning vedrørende sandfodring og dermed etablering af et strandareal ud for Mikkelborg. Venstre ønsker også et borgermøde om emnet parkering, hvor vi kan diskutere forde-le og ulemper ved sådanne p-pladser med dem, som vil blive mest berørt af dem, hvis de etable-res.

Vi har stadig tillid til, at effektiviseringsprojektet Velfærd frem for mursten skal give det ønskede løft til brugerne af vores bygninger. Vi glæder os til – sammen med brugerne og borgerne i fæl-lesskab at finde de helt rigtige løsninger, som giver bedre rammer for aktiviteterne og en klogere udnyttelse af vores kvadratmeter. Det tager tid, for vi skal have alle med. Den tid bruger vi gerne i Venstre, for nøgleordene her er åbenhed, tillid og troværdighed.

Vi har haft et godt samarbejde i forligsgruppen også ved dette budget. Vi prioriterer naturligvis forskelligt, og som bekendt har Venstre stærke holdninger vedrørende biograffunktionen i Trom-men. Derfor var det vigtigt for os at få indskrevet det forbehold, der stiller os frit til fortsat at have – og give udtryk – for disse holdninger.

Vi er dog enige om, at man sidder elendigt i stolene i den store sal, og Venstres forbehold her går på timingen med hensyn til evt. at råde bod på et forkert valg af stole. Vi mener, at det må vente på et visionsarbejde, der skal afdække den fremtidige – og forhåbentlig – bedre udnyttelse af vo-res smukke kulturhus, end vi oplever i dag. Vi synes fortsat, at prioriteringen af biograf frem for andre kulturtilbud er forkert – besøgstallene tyder på, at borgerne er enige.

Endelig så glæder vi os til den fortsatte udvikling af idrætsfaciliteterne i Idrætsparken. Også over, at vi er i stand til at hjælpe de private klubber – som jo servicerer en stort antal borgere – med at foretage nogle helt nødvendige renoveringer.

Ikke flere ord fra min side. Jeg vil – traditionen tro – slutte med at sige stor tak til administratio-nen, til Kommunaldirektøren, til Thomas Rafn og til den øvrige administration for at levere side efter side med notater, som klædte os på til forhandlingerne. Og tak til vores kollegaer i forhand-lingsudvalget for mange timers gode og konstruktive debatter i kælderen.

Svend Erik Christiansen, Socialdemokratiet

Svend Erik Christiansen, Socialdemokratiet

Budgettale fra Svend Erik Christiansen, Socialdemokratiet

Med de forudsætninger vi havde, er der et rigtig godt budgetforlig, vi har for budget 2019 – 22.

Forhøjelsen af udligningsordningen blev af folketinget udsat i 2 år. Det betød at Hørsholm kommune først i 2021 og 2022 skal betale ca. 17 millioner mere til den årlige udligning. Udsættelsen var betinget af, at kommunen ikke sætter skatten op i 2019 og 2020

Så kom den næste overraskelse, nemlig at Hørsholm kommune i 2019 skal af med ca. 25 millioner ekstra til ”Den kommunale medfinansiering” af de regionale sygehuse og til voksne handicappede. Og så skulle vi ud i en ny sparerunde.

Vi er sikre på, at borgerne i Hørsholm er død-trætte af konstant at blive udsat for den ene kommunale besparelse efter den anden. Vi tror, at Hørsholmborgerne gerne vil have en kommunal service, der modsvarer deres forventninger. Hørsholm kommunes borgere forventer med rette en toptunet kommunal service, der ligger et stykke over landsgennemsnittet. – Det gør den ikke i dag.

Det skyldes mange ting - men - det skyldes også, at Hørsholm kommune har den 5. laveste skatteprocent i landet. Og skatteprocenten er jo noget, vi kan gøre noget ved.

Der er partier her i kommunalbestyrelsen, der mener, at man bare kan spare astronomiske beløb på administration, kultur mv.; men trøst jer. De penge findes ikke. Der er ingen der ved deres fulde fem vil tro på, at de mange kommunalbestyrelser, der har siddet før os, ikke har hjemtaget alle de administrative besparelser, der måtte kunne findes. De tidligere kommunalbestyrelser har næppe været dummere end os.

Socialdemokratiet vil i 2021 foreslå en skatteforhøjelse. En skatteforhøjelse på 1 % giver 60 millioner mere i indtægt for kommunen, men vil for borgerne kun betyde en flaske rødvin mindre om måneden. Forresten siger sundhedsudvalgsformanden i kommunen, at det egentlig også er sundere. En skatteforhøjelse på ½ % vil også være fint, det svarer til ½ flaske mindre om måneden.

Vi er heldigvis ikke et samfund, hvor de ældre synes, at der skal spares på daginstitutionerne til børnene, eller hvor de unge børnefamilier synes, der skal spares på pasningen af de ældre, eller hvor de sunde og raske synes, der skal spares på de handicappede. Sådan et samfund af egoister er vi ikke. Vi tror, at borgerne godt er klar over at den kommunale service de kræver koster en lille meget beskeden skatteforhøjelse.

I budgetforliget har Socialdemokratiet lagt vægt på at følgende er kommet med:

At pengene til løft af børneområdet i det væsentlige er blevet bibeholdt.

Det kvalitetsløft på børneområdet, der var lagt ind i budgettet sidste år er bibeholdt så nogenlunde, dermed kan skoler og daginstitutioner fortsat kan se frem til et kvalitetsløft.

At Socialdemokratiet har fået afsat 1 million kroner til at forbedre asfalten på cykelstierne.

Det har i længe været en skændsel, at asfaltbelægningen på vejbanerne for biler er i langt bedre stand end asfalten på cykelstierne. Cyklisterne mærker hullerne i vejen langt mere, end hvis man kører i en Rolls Royce. For ikke at tale om at cyklister kan vælte på grund af dårlig asfalt med personskader til følge. For 1 million kroner til asfalt kan man virkelig gøre virkelig gavn, og vi glæder os allerede på cyklisternes vegne.

At der fortsat er penge til fokus på FN´s 17 verdensmål for klima og bæredygtighed.

Det er en vigtig dagsorden for vores fælles natur, og det er vigtigt at Hørsholm er med i forreste linje bl.a. vedr. CO2 udslip.

At Socialdemokratiet som vi lovede i valgkampen får SFO-taksten gradvist nedsat, så den i 2022 er tilbage på 2016 niveau.

Vi lagde i valgkampen stærkt vægt på, at den alt for høje takst, der ved en fejl blev indført i 2017 blev nedsat, så taksten igen kunne komme på niveau med det, den var i 2016. Det har i dette budget været muligt at finde penge, så taksten over en 4 årig periode, igen kommer ned på det niveau den var i 2016

At socialdemokratiet får indført en gratis psykologordning for alle unge mellem 15 og 25 år uden visitations og henvisningsbøvl.

Vi tror at en sådan ordning vil kunne klare mange af de unges livsproblemer på et meget tidligt stadie – før de går hen og bliver mere alvorlige. Ordningen er aftalt til at køre i hele perioden, selv om det står lidt anderledes i budgettet. Ordningen skal naturligvis vurderes efter et par år, eller tidligere, vis det bliver nødvendigt.

Til sidst vil Socialdemokratiet gerne takke forvaltningen for det store arbejde de har udført i forbindelse med budgetlægningen.

Jakob Nybo, Liberal Alliance. Pressefoto

Jakob Nybo, Liberal Alliance. Pressefoto

Budgettale fra Jakob Nybo, Liberal Alliance:

Tak for taletiden og min mulighed for at agitere for LAs budgetforslag 2019-2022.

Jeg vil gerne starte med at rose vor dygtige kommunaldirektør, økonomichef og resten af forvaltningen for en fantastisk service før, under og efter budgetforhandlingerne. Seneste email og mobilsamtale ifm. økonomi blev gennemført her 17.15. Ja, LA er krævende.

Agiteren er et fantastisk ord. I den danske ordbog står: 'Agiteren er målbevidst og ihærdigt gennem argumentation eller overtalelse forsøge at påvirke andre til at tænke, mene, føle eller gøre noget bestemt'.

Mit formål med denne agiteren er:

1) at tale til borgerne og pressen for at gøre dem klart, at der er et liberalt alternativ til den nuværende regime som er friere, mindre bureakratisk, mere vækst venligt og med lavere skatteprocent

2) at tale til jer kommunalbestyrelseskollegaer og forhåbentlig inspirere til et andet Hørsholm samt til fremtidige budgetprocesser og forhandlinger. Jeg ved, at flere at jer er fornuftige hårdt arbejdende ambitiøse liberale mennesker og her en bonus info om at I er meget velkommen i LA - der må godt grines her eller klappes

Processen:

Til 1. behandlingen af budgettet 2019-2022 ifm. det glimrende stående KB-møde roste jeg for en god proces og lydhørhed. Men til 5.

budgetmøde viste betydelig lydhørhed, og budgetforliget blev hurtig lukket, hvorved jeg havde opfattelsen af, at de 4 første møder bare havde været hyggelige feel-good kaffemøder.

Jeg håber at vi lærer at processen til næste år og bla. ikke bruger 98% af tiden på de 2 procent af budgettet. Desuden vil jeg anbefale en mere fælles visuel orientering af ønsker og krav, så alle ikke sidder og kigger ned i deres excel-ark men kigger på hinanden og er lydhør.

LA budgetforslag:

Liberal Alliance kunne ikke se sig selv eller vor vælgere i det vedtagne budget, hvorfor vi valgte ikke at være med.

Liberal Alliance Hørsholm arbejder for et friere, rigere og bedre Hørsholm til gavn for Hørsholms borgere. Målsætningen er: Mere frihed til borgerne, et stærkere forenings-, idræts- og kulturliv, de bedst mulige rammer for børn og familier samt et værdigt liv hele livet for såvel børn, unge, voksne og ældre samt lavere skat.

LA har en ambition om at frigøre midler til mere velfærd, en oplevet højere service for vores borgere samt en skattelettelse. Jeg må konstatere, at der i år ikke er samme vilje og ambition tilstede omkring bordet i budgetprocessen.

Liberal Alliance har blandt andet ønsket at stoppe støtten på 500.000 kr. til den kommcercielle biograf i Kulturhus Trommen og tilføre de

500.000 kr. til kulturen i Hørsholm. Men flertallet har ønsket fortsat at støtte dette fejlslagne signaturprojekt med under 3 biografgængere i gennemsnit i maj 2018.

Børn og Unge er Hørsholms fremtid, og de ligger Liberal Alliance meget på sinde, hvorfor vi også i regeringen har undervisningsminister Merete Riisager. Lokalt ønsker vi at tilføre flere midler til f.eks. teknologiforståelse og kodning i skolerne på over 1 million kroner.

Ældre er der rigtig mange af i Hørsholm kommune, og dem, som har behov for hjælp, skal naturligvis have dette. Derfor har Liberal Alliance sagt nej til den forslående 'nedjustering af serviceniveau på vasketøj og skift af sengetøj i hjemmeplejen'.

Liberal Alliance ønsker en reduktion af de kommunal udgifter og har bl.a. foreslået administrative effektiviseringer på 12 millioner kroner gennem f.eks. mere og bedre udnyttelse af ny teknologi, mindre brug af dyr ekstern rådgivning og bredere ansvarsområder, men dette var der heller ikke lydhørhed for.

LA har fremlagt et realistisk ambitiøst budgetforslag som i 2019 en kasseopbygning på 14 millioner kr. og en gennemsnitlig kassebeholdning på 70, 5 millioner kr. jf. resultatopgørelsen bilag 5 til KB. Da hver

0,1 % skattenedsættelse koster den kommunale kasse 1,872 mill kr. i nettoprovenuetab indberegnet statens 75 % skattepulje refusion, er der mulighed for en skattenedsættelse på 0,7 % point og fortsat have et budget og kasse i balance. Disse tal er økonomisk valideret af forvaltningen. Dermed kan Hørsholm kommue sænke udskrivningsprocenten fra de nuværende 23,2 % til 22,5 % og dermed få Danmarks laveste udskrivningsprocenten sammen med Rudersdal kommune. LA vil give borgerne deres penge tilbage, hvor de hører til og samtidig have en sundt kommunal økonomi.

Hvem ønsker sig ikke en skattenedsættelse, høj service og en økonomi i balance?

Glen Madsen er Hørsholms ubestridte Spørge-Jørgen. Foto: Fred Jacobsen

Glen Madsen, Dansk Folkeparti. Foto: Fred Jacobsen

Budgettale fra Glen Madsen, Dansk Folkeparti:

Dansk Folkeparti havde en klar ambition om at være med i budgetforliget 2019-2022, men i løbet af budgetprocessen viste det sig desværre helt umuligt, at finde den nødvendige politiske vilje fra flertalspartierne til at søge de kompromisser, der i tilstrækkelig grad kunne have holdt hånden under børne, skole- og ældreområdet.

Kerneopgaver for en kommune, og allesammen mærkesager for Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti har som et erklæret mål, at Hørsholm på alle parametre skal være markant bedre til at tiltrække unge børnefamilier. Det vil sige, at vi skal være bedst – eller meget tæt på bedst – på alle områder, der har med børn og unge at gøre. Vi skal have vuggestuer, daginstitutioner, skoler, SFO’er og fritidsfaciliteter, der ikke bare har en eller anden god eller dårlig placering på en rangliste. Vi skal levere et børneliv, forældrene, som det mest naturlige i hele verden, fortæller positivt om i hele deres omgangskreds.

En hjemmeside om, hvor godt det er at flytte til Hørsholm, når ikke personlige anbefalinger til sokkeholderne!

Dansk Folkeparti har også som et erklæret mål, at vi skal være markant bedre i behandlingen af vores ældre medborgere. Meget bedre faktisk! Vi skal, som det mest naturlige i hele verden, have lysten og viljen til at højne deres livskvalitet og selvbestemmelse. Det skylder vi dem ganske enkelt, som tak for at de lagde dette vidunderlige land for vores fødder.

Det skal ikke bare være konge at vokse op i Hørsholm. Det skal også var konge at blive gammel i Hørsholm.

Det er simpelthen en hån, når der år efter år fortsat skæres på vores forældre og bedsteforældres generation. Og bemærkninger om, at: ”Jamen de kommer jo på en årlig skovtur” – underforstået, at de får skam rigeligt, er tæt på det mest usympatiske, jeg overhovedet kan forestille mig.

En ting mere, der også er et erklæret mål for Dansk Folkeparti, det er, at beslutningerne på rådhuset og de politiske prioriteringer, der gennemføres, bliver langt mere gennemskuelige og gennemsigtige for borgerne. Samt at der i administrationen, og blandt de konstituerede partier, iværksættes en kulturændring, der begrænser brugen af eksterne konsulenter, advokater og rådgivere til et absolut minimum.

Ingen af delene er, efter Dansk Folkepartis opfattelse, prioriteret i det budgetforlig, der blev underskrevet af Konservative, Socialdemokratiet, Radikale OG Venstre? i Hørsholm i sidste uge. Derfor er Dansk Folkeparti ikke en del af budgettet, og derfor fremfører jeg her og nu Dansk Folkepartis budgetforslag for 2019-2022.

Som en pendant til ”Velfærd frem for mursten”, der betinger højere ambitioner på børne, skole, ældre- og fritidsområdet med grund- og ejendomssalg, så har Dansk Folkeparti valgt at kalde sit budgetforslag for: ”Velfærd frem for alt”.

Der er nemlig rig mulighed for at konvertere kolde hænder til varme ditto, hvis den politiske vilje ellers var til stede. Og det kan sagtens lade sig gøre, uden at sælge sin sjæl på vejen dertil…

Jeg vil indlede min præsentation af Dansk Folkepartis budgetforslag med at nævne nogle af de områder, hvor vi er enige med de prioriteter, der er i budgetforliget. For det er der selvfølgelig også eksempler på…

Dansk Folkeparti er enige med forligspartierne i, at det er en god ide at udsætte forsøget med førerløse busser. Dansk Folkeparti er faktisk for, at vi skal have glæde og gavn af moderne teknologi i kommunen, men vi skal ikke bruge de få økonomiske manøvre-muligheder vi har, på at være udviklere. Det må vi lade andre om.

Dansk Folkeparti er naturligvis også for, at der afsættes midler til en forundersøgelse af et nyt rådhus. Jeg erkender blankt, at jeg tidligere har været en smule skeptisk, men med udsigt til en relativ kort tilbagebetalingstid og frigivelse af 3-5 millioner kroner årligt indenfor servicerammen, så er det bare med at komme i gang.

Dansk Folkeparti er også varm tilhænger af, at vi nu giver mulighed for socialpædagogisk ledsagelse under ferie. Og så er vi meget tilfredse med, at vi bibeholder tilskuddet til Selmersbo og ikke endnu en gang forringer niveauet for rengøring og linnedskift for vores ældre. I Dansk Folkeparti mener vi jo, at intervallerne burde være kortere, men den prioritering af livskvalitet til vores ældre står vi desværre nok også alene med.

I forhold til i de kommende år, at sammenkoble fortællingen om Hørsholm noget mere med Karen Blixen, så vender Dansk Folkeparti også tommelfingeren op ad. Det er en god ide i forbindelse med Karen Blixen Museets 30 års jubilæum, så længe vi ikke tror, at fremtidig markedsføring, med Hørsholm som Karen Blixens by, vil gøre byen mere attraktiv for de børnefamilier, vi så gerne vil have til kommunen. Den fortælling tror Dansk Folkeparti ganske enkelt ikke på.

Dansk Folkeparti er endvidere 100% for:

• Forlængelsen af cykelstien til Sjælsølund Efterskole

• Detailhandelsanalysen i bymidten

• Fortsættelsen af Unge-huset i Ådalsparken

• Nedsættelsen af SFO-II taksten, der som en af de ganske få ting, gør byen mere attraktiv for mulige tilflyttende børnefamilier

• Fastholdelsen af ambitionsniveauet for digital-læring i skolerne

• Udarbejdelsen af en vision for folkeskolen

• De foreløbige indsatser for at nedbringe den kommunale medfinansiering

• Udvidelse af bibliotekets åbningstid

• Etableringen af strøm på Ridebanen, og i den forbindelse skal det nævnes at, hvor ville det dog være rart, hvis mulighederne for brug af Ridebanen blev kraftigt lempet, så der langt oftere kunne være liv og glade dage på den smukke bymidte-nære plet i vores by

• Etableringen af den nye skole på specialområdet og SFO på Usserød Skole

• Infostanderen om aktiviteter i byen

• Og sidst, men ikke mindst, så er Dansk Folkeparti også stor tilhænger af, at der er sået frø, hvor der arbejdes hen imod et tværkommunalt Jobcenter-samarbejde

Så langt så godt, men der er selvfølgelig, og desværre, også ting i budgetforliget, som Dansk Folkeparti ikke er enig i.

Først og fremmest, så ønsker Dansk Folkeparti slet ikke at forringe forholdene på børn, skole- og ældreområdet, og i hvert fald slet ikke så hårdt som forligspartierne gør, når der er en reel mulighed for at lade være.

Dernæst, så synes Dansk Folkeparti slet heller ikke at det underskrevne budget igangsætter den nødvendige kulturændring på rådhuset. Ligesom det heller ikke på nogen måde er et budget, der indeholder noget, der bare minder om rettidig omhu.

Jeg er fuldt ud klar over, at det er med en fortælling om netop rettidig omhu, at budgettet er lagt ud til de lokale medier på Ugebladet og Frederiksborg Amtsavis, og den derfra er ædt råt, men det gør nu ikke fortællingen til sandhed på nogen som helst måde.

Det må være sådan nogle røverhistorier, man lærer at være overbevisende med, når man er på dagslange medietræningskurser for penge, der burde have været brugt til eksempelvis Emil i skolen og Eva på plejehjemmet…

Jeg vil vende tilbage til den manglende rettidige omhu senere…

Dansk Folkepartis har i sit budgetforslag for 2019, og årligt frem, afsat næsten 1,5 mio. kr. mere på børne- og skoleområdet end forligspartierne. Dansk Folkeparti har prioriteret, ikke at spare på de afsatte midler til talentudvikling i skolen. Vi har prioriteret ikke at fjerne en eneste krone af de ekstra penge skolerne blev bevilget i sidste års budget, og vi har valgt at friholde børne- og skoleområdet for den, i 11. time opfundne halve opskrivning, af den negative prisfremskrivning. Og ja, det lyder meget akademisk, men det er bare fine ord, for hvad der i folkemunde kaldes en besparelse.

På social- og seniorområdet har Dansk Folkeparti i 2019 afsat knap 4 mio. kr. mere end forligspartierne. I 2020 lidt over 7 mio. kr. og i ’21-’22 lidt over 6 mio. kr.

Dansk Folkeparti har prioriteret at afsætte penge til, at beboerne på alle kommunens plejecentre kan få tilbudt buskørsel på jævnlig basis, og vi har også her friholdt området for den, i 11. time opfundne halve opskrivning, af den negative prisfremskrivning. I ved, de fine ord fra før, der stadig bare er en besparelse pakket verbalt smukt ind…

Derudover har Dansk Folkeparti i vores budget sagt klart nej til at reservere en besparelse på 3 mio. kr. Der primært skal ta’s fra Værdighedspuljemidlerne, når disse sættes ind på kommunens konto i januar. Besparelsen er af forligspartierne, efter at Dansk Folkeparti forlod budgetprocessen, af taktiske årsager flyttet fra social- og seniorområdet til Økonomiudvalgets område. Men kære tilhørere og presse, det er blot en skinmanøvre, med det formål at putte borgerne blår i øjnene, fordi forligspartierne ikke vil stå til regnskab for den usympatiske ældrepolitik, deres budget indeholder

I overslagsårene har Dansk Folkeparti afsat ekstra midler til velfærdsteknologi, fordi vi ønsker at investere i vores ældre og frigive varme hænder til deres glæde og trivsel.

I forhold til midlerne fra Værdighedspuljen, så har Dansk Folkeparti i sit budget også redegjort for brugen af den. Dansk Folkeparti ønsker, at den knappe million, der hidtil er blevet brugt på Musikalsk Potpourri m.v. fremover bruges til at udvide klippekortsordningen for vores ældre borgere. Fra 2020, hvor Værdighedspuljen overgår til bloktilskud og reduceres til 4 mio. kr. har Dansk Folkeparti afsat 2,5 mio. kr. i budgettet, så niveauet på ældreområdet i hvert fald kan fastholdes i de nærmeste år frem. Målet for Dansk Folkeparti er, som tidligere nævnt, at højne vores ældre medborgeres livskvalitet.

På miljø- og planlægningsområdet har Dansk Folkeparti i 2019 et mindreforbrug i forhold til forligspartierne på lidt over 1 mio. kr., og det beløb er stigende i overslagsårene.

På sundhedsområdet har Dansk Folkeparti i 2019 et mindreforbrug i forhold til forligspartierne på knap 100.000 kr.

Socialdemokratiets prioritering af unødvendig psykologhjælp til unge, har Dansk Folkeparti naturligvis taget ud af vores budgetforslag. Vi ønsker ikke at afsætte så mange penge til unge mennesker, hvis eneste problem reelt er, at de ikke kan finde ud af, at gå ordentlig tid i seng, uden deres mobiltelefoner og iPads m.v. i gang den halve nat. Og slet ikke i en situation, hvor pengene ta’s fra vores øvrige børn og ældre.

Dansk Folkeparti har derimod på sundhedsområdet prioriteret at bibeholde muligheden for individuel genoptræning på Louiselund. Det er penge, der investeres i mere livskvalitet, og det giver samtidig en afledt besparelse på andre budgetposter. Altså penge, der er givet godt ud.

På sport, fritids- og kulturområdet har Dansk Folkeparti i 2019 et mindreforbrug på lige godt 3 mio. kr., hvoraf næsten det fulde beløb – 2,8 mio. kr. – reduceres i Trommens budget, så Trommen fremover får 5 mio. kr. i årlig støtte.

Jeg er fuldt ud med på, at der er nogle medlemmer af Sport, Fritids- og Kulturudvalget, der har fået kaffen galt i halsen, da de læste Dansk Folkepartis budgetforslag. Og jeg er fuldt ud klar over, at jeg vil blive skudt i skoene, at jeg åbenbart må hade kultur generelt og slet ikke ønsker en kulturinstitution i Hørsholm. Begge dele er helt og aldeles forkert!

I Dansk Folkeparti er vi utrolig glade for kultur – især den danske… Men altså også den, der opstår og blomstrer som vores mangeartede kulturliv gør og har gjort i århundrede. I Trommen er der desværre ikke meget, udover blomsterkummerne i foyeren, der blomster. Og det produkt, der leveres er simpelthen ikke 8 – 9 mio. kr. af skatteborgernes penge værd. Derfor vil Dansk Folkeparti ikke bare i dette budgetforslag, men også fremadrettet kæmpe for, at Trommens konstruktion tages op til overvejelse og ændres til et andet format.

Lad os dog give 5 mio. kr. i støtte hvert år – det er stadigvæk mange penge, og så engagere en ildsjæl, til en rimelig løn, med frie rammer til at løfte kulturen og omsætningen, uden at vi fra politisk hold skal diktere, at der SKAL være musical til 100.000 kr. pr. forestilling, og der SKAL være plads til en mennesketom biograf. Kulturlivet kan kun blomstre via mennesker med engagement. Det kvæles, når radikale politikere fra Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti vil styre det fra oven.

Og lad mig så lige slå Dansk Folkepartis holdning til biografen helt fast!

Vi vil helt enormt gerne have en biograf i Hørsholm, men det skal være en biograf, der lever op til den kvalitetsstandard Hørsholms borgere forventer. Det gør biografen i Trommen ikke. Og nej, det skyldes ikke kun stole af overordentlig tvivlsom karakter. Det skyldes, at den samlede biografoplevelse er 3. rangs i forhold til de øvrige biograf-tilbud, der er i vores umiddelbare nærhed.

Et andet stort kritikpunkt fra Dansk Folkeparti angående biografen er, at vi hvert eneste år fjerner en halv mio. kr. i vores serviceramme. Penge, der i stedet kunne været gået til at løfte nogle af kommunens kerneopgaver.

Det mener Dansk Folkeparti simpelthen ikke, der er plads til, når der i 3 ud af 4 år i valgperioderne skæres på vores børn og ældre. Det ene år, der ikke skæres er valgåret, fordi politikere udmærket ved, at vælgernes hukommelse er meget kort. Ganske usympatisk og komplet visionsløst, når man egentlig tænker over det.

Fortalerne for den kommunalt drevne biograf – af alt for lav kvalitet – har igen og igen sagt, at biografen ikke koster kommunen penge. Derfor foreslår Dansk Folkeparti, at Trommen, helt uden om kommunen og indenfor tilskudsrammen på de 5 mio. kr., driver biografen i det omfang den nye, rimeligt lønnede, ildsjæl mener, det er en gevinst for kulturlivet i Hørsholm.

På den måde får vi meget kulturliv og mere velfærd for pengene. Det må være i alles interesse…?

I budgetforliget nævnes muligheden for at slå Kulturdagen og Sjælsø Rundt sammen på den måde, at afholde Kulturdagen om lørdagen og Sjælsø Rundt om søndagen. Det synes jeg er en fortræffelig ide – det er nemlig min egen. Kulturdagen og Sjælsø Rundt bruger en scene og telte, så vi slår 2 fluer med et smæk! Den effektivisering har Dansk Folkeparti naturligvis indregnet i vores budgetforslag.

I forhold til Sankt Hans arrangementet ved kirken, så foreslår Dansk Folkeparti, at det overlades til frivillige, samt at taleren udskiftes fra år til år og modtager et par flasker rødvin fra kommunens gavebudget på 142.000 kr. Det burde der være plads til indenfor det budget.

Sidst, men ikke mindst, så har Dansk Folkeparti afsat 500.000 kr. på anlæg til at vi i kommunen kan lave en forundersøgelse af udvidelse- og moderniseringsmuligheder for svømmehallen, der i Dansk Folkepartis øjne trænger til kvalitetsmæssigt at blive løftet ind i det nye årtusind. Det er vist ved at være på tide.

På erhvervs- og beskæftigelsesområdet har Dansk Folkeparti i 2019 og i 2020 et mindreforbrug i forhold til forligspartierne på 1,75 mio. kr., og i ’21-’22 et mindreforbrug på 4 mio. kr.

Dansk Folkeparti har fundet reduktionen på de budgetposter, der har med vores integrationsborgere at gøre. Og nej, det skyldes ikke umenneskelighed, men det skinbarlige faktum, at vi på nuværende tidspunkt har 25 procent færre integrationsborgere end på samme tidspunkt sidste år. Dansk Folkepartis politik virker – heldigvis, og det må forventes, at der sker et yderligere fald i antallet af integrationsborgere, i hvert fald i de kommende år. Det skal selvfølgelig afspejles i budgettet, selvom disse poster ligger udenfor servicerammen.

På Økonomiudvalgets område har Dansk Folkeparti i 2019 i forhold til forligspartierne et mindreforbrug på knap 2 mio. kr. I 2020 et mindreforbrug på lidt over 4,5 mio. kr., i 2021 et på lidt over 7 mio. kr. og i 2022 et på lidt over 9,5 mio. kr.

Dansk Folkeparti har i basisbudgettet fundet 3 driftsomkostninger på nogle ejendomme, der ikke længere er i drift. Dér har vi reduceret 560.000 kr.

Derudover, så mener vi i Dansk Folkeparti også, at kommunalbestyrelsen, især i svære år, skal gå foran med et godt eksempel, og derfor har vi i vores budgetforslag indlagt en besparelse på kommunalbestyrelsen på 100.000 kr.

Det skulle nok være muligt, hvis møder udenfor rådhuset begrænses til det absolut nødvendige.

Vi skal selvfølgelig knibe ballerne sammen, men det har sosu’er, lærere, pædagoger og hjemmehjælpere m.v. gjort længe. Så det kan kommunalbestyrelsen nok også klare.

Som tidligere nævnt, så er et af Dansk Folkepartis erklærede mål også, at der iværksættes en kulturændring i administrationen og blandt de konstituerede partier, der begrænser brugen af eksterne konsulenter, advokater og rådgivere til et absolut minimum. Dansk Folkeparti har flere gange spurgt ind til nogle overordnede og konkrete tal, men det har hidtil ikke været muligt at levere. Til gengæld, så har borgmesteren et par gange belært mig om, at hovedparten af de udgifter kommunen har til eksterne konsulenter m.v. forsvinder ud af kommunens kasse via anlægsbudgetter.

Når det ikke er muligt at få nogle tal på, så er det selvsagt vanskeligt at sige, hvor mange penge, det er muligt at spare ved en mere fornuftig omgang med borgernes penge på dette område. Men som bekendt kostede den famøse hensigtserklæring – den fordækte aftale med MOMO, hvis nogen skulle have glemt den…? 885.000 kr., og i slutningen af juni var advokatomkostningerne i.f.m. hævdsagen med Lilleskolen nået op på knap 700.000 kr. Gad vide, hvad beløbet er oppe på nu?

Jeg er fuldt ud med på, at disse udgifter placeres på forskellige anlægsbudgetter, sådan som borgmesteren har fortalt, men de giver alligevel en god indikation på, hvor meget der er at hente, og selvfølgelig er der også mange af disse omkostninger indenfor servicerammen. Dansk Folkeparti har været forsigtige i vores skøn og begrænset os til en besparelse på 1,2 mio. kr. Og så er det vores intention, at følge udviklingen og blive ved med at spørge om beløb, så tingene bliver mere gennemsigtige og gennemskuelige.

Afslutningsvis på Økonomiudvalgets område, vil jeg nævne, at Dansk Folkeparti, modsat forligspartierne, ikke ønsker at afsætte 100.000 kr. til de to midlertidige udvalg. Det hænger ganske enkelt sammen med, at vi ønsker at slanke administrationen – ikke at udbygge den. De få penge, må det simpelthen være muligt at finde inden for administrationen og organisationens ramme på ca. 130 mio. kr.

Som en allersidste ting på Økonomiudvalgets område, så har Dansk Folkeparti afsat 18.000 kr. til at undersøge rentabiliteten ved at etablere kollegieboliger ved Kokkedal Station. For os kan det kun gå for langsomt med at få flere unge mennesker til byen. Vi tror nemlig, at de vil få øjnene op for, at de skal komme tilbage igen, når de har stiftet familie og fået børn.

Og hvad så med den der manglende rettidige omhu…?

Jeg har 3 forskellige afsnit, jeg gerne vil læse højt for jer…

”Aftaleparterne har ønsket at videreføre de senere års stramme økonomiske udgiftsstyring. Skatteindtægterne samt den kommunale udligning har imidlertid udviklet sig ugunstigt for Hørsholm Kommune. Aftaleparterne har ønsket at udvise rettidig omhu og tilpasse kommunens økonomi derefter”.

”Aftaleparterne har ønsket at udvise rettidig omhu og tilpasse kommunens økonomi så der med den aktuelle viden er balance i økonomien - vel vidende at de økonomiske rammer kan ændre sig væsentligt i de kommende år”.

”Aftaleparterne har ønsket at udvise rettidig omhu og tilpasse kommunens økonomi derefter, så der er balance i økonomien. For at sikre en sund økonomi med balance mellem udgifter og indtægter, har det været nødvendigt i dette års budgetaftale, at reducere de samlede driftsudgifter betydeligt”.

Det første afsnit var fra budgetaftalen i 2016, det andet fra aftalen i 2015 og de 3. afsnit fra aftalen i år…

Praktisk talt hvert år, tilskrives budgetaftalen i Hørsholm en fortælling om rettidig omhu. Og praktisk talt hvert efterfølgende år mangler der fra start af penge i kassen. Ja undskyld mig, men det er i min optik alt andet end rettidig omhu!

Ville I i forhold til jeres privatøkonomi betragte det som rettidig omhu, hvis I hvert år lagde ud med at skulle finde en masse penge i budgettet? Jeg ville ikke!

Når man kigger på, hvor ofte budgetprocessen i Hørsholm starter for foden af et bjerg, der skal bestiges, førend det overhovedet er muligt at tænke visionært og forbedre forholdene reelt for byens borgere, så er det en gåde, at der ikke bliver ændret på nogle af de vitale budgetpunkter, der fremadrettet kunne give flere manøvre-muligheder.

I år er desværre ingen undtagelse…

Således har budgetpartierne helt bevidst, og fordi de håber, der falder en appelsin ned i deres turban, udelukkende budgetteret med de større udgifter på det specialiserede voksenområde og den kommunale medfinansiering i 2019. Årene frem er gået helt og aldeles i glemmebogen…

Jeg ved godt, at forligspartierne håber på hjælp fra de højere magter, men kommer den ikke, eller kun delvist (hvad der realistisk nok er det mest sandsynlige scenarie) så kommer vi til at lægge ud med, at skulle en tur mere op ad Mount Ventoux næste år. Og lur mig om ikke, det én gang til, bliver til en sang om stram økonomisk udgiftsstyring, rettidig omhu, ugunstige forhold på den kommunale udligning osv. osv….?

Dansk Folkeparti tror på, at vi kan iværksætte tiltag, der reducerer en smule i udgifterne, men vi kommer så langt fra til at slippe helt af med de to poster i de kommende års budget. Derfor har Dansk Folkeparti, som et ansvarligt parti, i vores budget indlagt en udgift på 8 mio. kr. på begge de to budgetposter.

DET er rettidig omhu, for på den måde risikerer vi kun at skulle bestige Valby-bakke, og det er trods alt et bedre udgangspunkt end at skulle en tur over Mount Ventoux…

Her stopper den manglende rettidige omhu dog desværre ikke… For også besparelsen på de 3 mio. kr. – I ved den på social- og seniorområdet, forligspartierne har forsøgt at skjule som en besparelse på Økonomiudvalget, dér har forligspartierne, modsat deres strategi på det specialiserede voksenområde og den kommunale medfinansiering, valgt at budgettere med besparelsen i overslagårene.

De har øjensynligt glemt, at Værdighedspuljemidlerne lige om lidt reduceres til 4 mio. kr. og kommer via bloktilskuddet. Og det så stort set er hele puljen, der er disponeret for i forvejen…

Dansk Folkeparti har i vores budgetforslag, som tidligere beskrevet, fundet plads til at friholde nævnte besparelse helt, så heller ikke der opererer vi med fugle på taget.

Og så til mine kommentarer til selve budgetprocessen...

Nej, ved I hvad? Det vil jeg spare jer alle sammen for, i denne omgang, for jeg ved, at også Jakob har en del at sige til Liberal Alliances budgetforslag.

Jeg vil blot konstatere, at den proces jeg oplevede på absolut ingen måde levede op til mine forventninger. Vi har talt meget om et hav af besparelser, og indrømmelser i forhold til Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre for den sags skyld, var der ingen af. Bevares, det er jo heller ikke nødvendigt, når man har et flertal klappet af på forhånd, men køn, ambitiøs og visionær var processen ikke, og det håber jeg for borgernes skyld, at vi kan ændre på i årene fremover.

Dansk Folkepartis budgetforslag 2019-2022 er, ud over at være et budget i balance, også et budget med sund fornuft, reel rettidig omhu og masser af kærlighed til Hørsholms borgere.

Selvfølgelig især de mindste og dem, der med allermest livserfaring. Børn, unge og ældre vil altid være hjerteblod for Dansk Folkeparti. Men det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at vi også kæmper for de mange, der hverken er helt unge eller helt gamle – dem, der hver dag knokler på arbejde og deraf bidrager med rigtig mange penge i skat. Blandt andet derfor er det afgørende med reel rettidig omhu, for kun derved, vil vi også på et tidspunkt kunne stå i en situation, hvor det vil være muligt med skattelettelser.

Jeg er naturligvis helt klar over, at ingen af forligspartierne, fordi de ikke vil tabe ansigt, lige om lidt stemmer for Dansk Folkepartis budgetforslag.

Men jeg håber, at nogle rundt omkring i salen sidder og tænker, at det jeg har fremført, slet ikke er så ringe endda. Og ved eftertanke måske godt kan se, at det faktisk er muligt, at gøre tingene anderledes, mere anstændigt og visionært end hidtil. Hvis man altså tør udvide horisonten, holde fokus på politikken og så i øvrigt har modet til at se bort fra konstituerede kaffeklubs-alliancer…

Til borgerne i Hørsholm vil jeg afslutningsvis sige, at jeg også håber, at I er blevet klar over, at der er et alternativ til den hidtidige politiske kurs i Hørsholm og flertalspartiernes måde at gøre tingene på. Det er selvfølgelig muligt at prioritere anderledes. Og tro aldrig nogensinde på flosklerne om, at det slet ikke var muligt at gøre tingene på nogen anden måde. Det er det altid! I et servicebudget på 1,1 milliarder kroner er der masser af plads til prioriteringer – og så i Hørsholm.

Jeg prioriterer jer, og jeg vil blive med at kæmpe jeres sag.

At Dansk Folkeparti ikke kunne være med i det indgåede forlig, og deraf har måtte præsentere sit eget budget, er kun noget, der giver mig endnu mere blod på tanden.

Før eller siden skal det nok lykkes, at få banket noget sund fornuft ind i de andre partier, og min kamp for jer, er kun lige begyndt…

Tak for ordet...

Publiceret 09 October 2018 10:12