En gruppe borgere i Rungsted mener ikke, at lokalplanerne bliver overholdt i Hørsholm Kommune og har derfor startet en underskriftindsamling. Blandt andet mod en arealoverførelse på Svendsvej ved Jan Klit, formand for Miljø- og planlægningsudvalget, og på Højskolevej hos Centerchef for Teknik, Katrine Langer.

En gruppe borgere i Rungsted mener ikke, at lokalplanerne bliver overholdt i Hørsholm Kommune og har derfor startet en underskriftindsamling. Blandt andet mod en arealoverførelse på Svendsvej ved Jan Klit, formand for Miljø- og planlægningsudvalget, og på Højskolevej hos Centerchef for Teknik, Katrine Langer.

Venstre i nyt fremstød:

Praksis for arealoverførsler og udstykning følger ikke planlov

Det skal præciseres i kommende lokalplaner, fastslår Anne Ehrenreich fra Venstre

Af
Morten Timm

Venstres Anne Ehrenreich rejser endnu et initiativretsforslag omkring Hørsholm Kommunes praksis for brugen af arealoverførsler og udstykning, som hun ikke mener er i overensstemmelse med Planlovens §19.

Hendes reaktion kommer direkte i forlængelse af de to aktuelle sager, henholdsvis på Svendsvej i Rungsted med udvalgsformand Jan Klit og på Højskolevej, hvor centerchef for teknik og miljø, Katrine Langer, bor.

"De nylige sager om brugen af arealoverførsler har vist, at kommunens praksis om arealoverførsel og udstykning ikke er i overensstemmelse med Planlovens §19. Dette undergraver de fastsatte mindste grundstørrelser på 1000 m² i bl.a. Byplanvedtægt 6, og spørgsmålet bør præciseres i de kommende lokalplaner," meddeler Anne Ehrenreich.

Anne Ehrenreich, Venstre, medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Anne Ehrenreich, Venstre, medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Opfølgning

På vegne af Venstre foreslår hun derfor, at Miljø- og planlægningsudvalget på dets kommende møde 21. november drøfter praksis på området for arealoverførsler og udstykning i lyset af netops direktør Ole Stillings udtalelser til Ugebladet samt som opfølgning på Venstres første initiativretsforslag om samme emne til kommunalbestyrelsesmødet 7. oktober.

Planloven § 19

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter § 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 år for studieboliger, jf. dog § 5 u, § 36, stk. 1, nr. 18, og § 40.

Stk. 2. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Stk. 3. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med regler eller beslutning efter § 3 eller en aftale med en nationalparkfond eller en statslig, regional eller kommunal myndighed, kan kun fraviges med erhvervsministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, jf. § 21 a.

Publiceret 04 November 2019 12:20